Vedtekter for Lillesand Fotoklubb

Vedtatt på første årsmøtet 5. januar 2011, med siste endringer på årsmøtet 14. februar 2024. 

§ 1 Navn
Klubbens navn er Lillesand Fotoklubb (Lillesand FK). 

§ 2 Formål
Klubbens formål er å utvikle interessen for amatørfotografering. En søker å nå dette ved: 

- å holde regelmessige møter med foredrag og diskusjoner om fotografiske emner
- å arrangere fotokonkurranser - å spre opplysninger om fotografisk utstyr og litteratur
- å drive opplæring i fotografering for derigjennom å høyne den fotografiske kvalitet 

§ 3 Medlemskap
Alle fotointeresserte kan bli medlem i klubben under forutsetning av at hun/han godtar klubbens vedtekter. Medlemskapet er gyldig når kontingent er betalt. 

§ 4 Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for et år eller mer mister sine rettigheter, og kan av styret, med henvisning til denne paragraf, strykes som medlem under forutgående skriftlig varsel. Strykes et medlem, kan hun/han ikke bli medlem igjen før skyldig kontingent og eventuelle andre forpliktelser er ordnet. Styret kan under spesielle forhold dispensere fra denne paragraf. 

§ 5 Stemmerett
Alle som oppfyller betingelsene i § 3 har stemmerett på årsmøtet. 

§ 6 Årsmøter
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar, og innkalles til med minst tre (3) ukers varsel.

 Årsmøtet behandler:

 • Årsberetning
 • Regnskap og budsjett
 • Innkomne forslag (må være styret i hende senest fjorten (14) dager før årsmøtet).
 • Fastsetting av kontingent
 • Valg
  - Styre. Leder og fire medlemmer. Styret konstituerer seg med nestleder, sekretær og kasserer.
  - Revisor for ett (1) år av gangen.
  - Valgkomité med to medlemmer for ett (1) år av gangen. 

Alle valg foregår individuelt. Oppnår ikke noen minst halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to som oppnådde flest stemmer. Blir det da stemmelikhet foretas loddtrekning. Årsmøtet er beslutningsdyktig med minimum ¼ (25 %) frammøtte medlemmer. Dersom dette antall ikke møter, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med skriftlig varsel til hvert medlem. Valgbare er alle som har stemmerett. Forslag må være sendt styret senest fjorten (14) dager før årsmøtet. I alle saker skal vedtakene være fattet med mer enn 50 % av de avgitte stemmer for å være gyldige, om ikke annet er bestemt i vedtektene. 

§ 7 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, når 1/3 del av de stemmeberettigede medlemmer krever det, eller når årsmøtet ikke er beslutningsdyktig. Kunngjøring er samme måte som ordinære årsmøte, og kalles inn med minst fjorten (14) dagers varsel. Unntak er dersom ordinært årsmøte ikke er beslutningsdyktig (se § 6, 3.siste avsnitt).
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. 

§ 8 Styret
Klubben ledes av et styre på fem medlemmer; Leder, nestleder og tre styremedlemmer. Leder velges for ett (1) år, mens resten av styrets medlemmer velges for to (2) år av gangen, slik at bare to er på valg hvert år.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede. Alle beslutninger protokolleres. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
Styret kan be valgkomiteen om erstatning for ikke-deltakende styremedlemmer før valgperioden er utgått. Beslutningen tas av årsmøtet under saken valg.

§ 9 Styrets funksjoner
Lederen har den daglige ledelse av klubben. Han/hun leder styre- og medlemsmøter. Styremedlem/sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter, og skal i samråd med lederen stå for klubbens korrespondanse. Styremedlem/sekretær skal dessuten være klubbens arkivar. Kasserer fører klubbens regnskaper og medlemskartotek. Klubbens midler settes i bank, på postgiro eller anbringes på annen forsvarlig måte.
Styret kan oppnevne komiteer/arbeidsutvalg til å forberede spesielle saker. Ett styremedlem skal alltid være medlem av en slik komité/arbeidsutvalg. 

§ 10 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Endring krever 2/3 dels flertall blant de frammøtte. 

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare foretas på ordinært/ekstraordinært årsmøte med 2/3 dels flertall. Forslag om dette må være satt opp på sakslisten som er stilet til medlemmene minst fjorten (14) dager før møtet.
Oppnås 2/3 dels flertall for oppløsning av klubben på ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan oppløsning dog ikke skje før 2/3 dels flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært årsmøte som skal avholdes en (1) måned senere.
Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.
I tilfelle av oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så langt midlene rekker. Overskytende midler disponeres etter vedtak av siste ekstraordinære årsmøte. 

Disse vedtektene er vedtatt på Lillesand Fotoklubbs årsmøte den 6. februar 2019. 

Lillesand, den 3. februar 2021

Våre samarbeidspartnere